Årsmöte söndagen 26 mars 2023

Årsmöte söndagen 26 mars 2023

Kallelse Årsmöte 2023 (klicka på länken för komplett kallelse)

Mötesdokument finns under fliken “om oss”.

När? Söndagen den 26 mars 2023 kl 16.00

Vart? I klubbrummet i hallen på Industrigatan 15.

Alla medlemmar i Trosa Racketklubb är välkomna!

DAGORDNIN

§1 Mötet öppnas

§2 Upprop och fastställande av röstlängd

§3 Fråga om mötet utlysts på rätt sätt (kallelse skall ha skett senast 14 dagar före mötet)

§4 Fastställande av dagordning

§5 Val av ordförande samt sekreterare för mötet

§6 Val av två justeringsmän, som jämte ordförande skall justera mötesprotokollet, samt rösträknare.

§7 Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och
balansräkning för 2022 (anslås i hallen samt på TRK’s hemsida senast en vecka före årsmötet)

§8 Revisorns berättelse

§9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

§10 Fastställande av medlemsavgifter
-Styrelsen föreslår oförändrade avgifter

§11 Verksamhetsplan och budget för 2023

§12 Information från styrelsen

§13 Val – (valberedningens förslag anslås bland annat på TRKs hemsida senast en vecka före årsmötet)
– av ordinarie styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
– av revisor och revisorssuppleant
– av valberedning

§14 Övriga frågor (inkomna frågor eller motioner ska ha inkommit till styrelsens ordförande eller ordinarie styrelse-ledamot senast en vecka innan mötet)

§15 Mötet avslutas